§ 1

Postanowienia wstępne

 

Sklep internetowy DRUKUJNAKOSZULCE dostępny pod adresem internetowym drukujnakoszulce.pl, prowadzony przez EVI S.C. Adam Jachułowski, Ilona Jachułowska z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7322180916, REGON 365677398

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

§ 2

Definicje

 

Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą EVI S.C. Adam Jachułowski, Ilona Jachułowska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7322180916, REGON 365677398

Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym drukujnakoszulce.pl

Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość -  Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia oraz określenie warunków Umowy, w tym sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu.

Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

Nadruk – przesłany do Sklepu przez Kupującego wzór jaki ma zostać naniesiony na wybrany produkt.

 

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 

Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@drukujnakoszulce.pl

Numer telefonu Sprzedawcy: 575 904 110

Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 73 1140 2004 0000 3902 7652 7469

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dni powszednie w godzinach 8:00-16:00.

Adres:

EVI S.C.

11 Listopada 38

75-070 Aleksandrów Łódzki

 

§ 4

Wymagania techniczne

 

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 • włączona obsługa plików cookies.

 

§ 5

Informacje ogólne

 

Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

Na końcową kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

 

 

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 

Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, adresu do dostawy; w przypadku przedsiębiorców konieczne jest podanie nazwy firmy, numeru NIP i REGON, adresu siedziby firmy, numeru telefonu, adresu e-mail.

Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

§ 7

Zakres świadczących usług

 

Sklep świadczy usługi w postaci zamieszczania dostarczonych przez Klienta wzorów graficznych, które zostają umieszczone przez Sprzedającego na zamówionym Produkcie.

Na żądanie Klienta Sprzedawca prześle na podany adres email projekt produktu z nadrukiem przed przystąpieniem do jego wykonania. Brak zgłoszenia uwag do projektu w terminie 3 dni od dnia przesłania projektu jest jednoznaczne z przyjęciem projektu Sprzedawcy bez zastrzeżeń.

 

§ 8

Warunki korzystania ze Sklepu

 

Przystąpienie do korzystania ze Sklepu nawet bez dokonania uprzedniej Rejestracji jest jednoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień Regulaminu.

Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z zapoznaniem i zaakceptowaniem obowiązującego Regulaminu.

Klient oświadcza, iż:

 przystępuje do korzystania ze Sklepu dobrowolnie,

spełnia wszelkie warunki wskazane w Regulaminie,

dane podane przez niego są zgodne z prawdą a w razie ich zmiany zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o ich zmianie Sklepu  

wyraża zgodę na zawarcie umowy na odległość,

wyraża zgodę na przechowywanie, przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Klienta przez sprzedawcę w zakresie niezbędnym do wykonania usługi.

 

§ 9

Zasady składania Zamówienia

 

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Zamawiam” (lub równoznaczny);
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie wymaganych danych,
 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk oraz potwierdzić zamówienie klikając na przycisk „Potwierdzam”;
 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie zgodnie z treścią § 10 i § 13 pkt 3.

 

§ 10

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

Klient może skorzystać z metod dostawy wskazanych na stronie produktu lub odbioru zamówionego Produktu:

Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 • płatność przy odbiorze
 • płatność za pobraniem
 • płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 • płatności elektroniczne
 • płatność kartą płatniczą.

Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu i mogą się różnić w zależności od zakupionego towaru.

 

§ 11

Produkty

 

Sprzedawca zobowiązuje się dobierać produkty, na zasadzie należytej staranności i zastrzega sobie prawo do zmiany dostawcy, producenta produktów, na których dokonywane są nadruki. W takiej sytuacji Sklep zawiadamia Klientów o zmianie na stronie Sklepu.

Na żądanie Klienta Sprzedawca zobowiązuje się do przesłania na wskazany adres e-mail projekt produktu z dostarczonym przez Klienta wzorem przed przystąpieniem do jego wykonania. Brak uwag ze strony Klienta przez 3 dni od dnia przesłania projektu na wskazany przez niego adres email jest jednoznaczne z przyjęciem projektu w wersji przedstawionej przez Sprzedającego.

Gotowy produkt (produkt z nadrukiem wzoru) może odbiegać z powodów technicznych nieznacznie od projektu przedstawionego przez Sklep.

Nadruki, a w szczególności ich kolory mogą różnić się nieznacznie od projektu dostarczonego przez Klienta.

Chwilą zawarcia umowy sprzedaży jest przekazanie przez Klienta nadruku do wykonania.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za zamówiony produkt.

 

§ 12

Prawa autorskie i pokrewne

 

Klient oświadcza, że co do dostarczonego Sprzedającemu wzoru mającego stanowić nadruk:

przysługują mu autorskie prawa majątkowe do utworów w postaci wzorów graficznych lub graficzno-słownych, które dostarczył do Sklepu lub też uzyskał od osób uprawnionych wymagane zgody na ich rozpowszechnianie i udzielanie dalszych licencji,

wzory graficzne lub graficzno-słowne dostarczone przez niego Sprzedającemu stanowią przejaw jego własnej działalności twórczej i stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

wzory graficzne i graficzno-słowne dostarczone przez niego Sprzedającemu nie naruszają praw osób trzecich.

nie dostarcza do Sklepu wzorów naruszających prawa osób trzecich.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za złożenie przez Użytkownika oświadczenia, o którym mowa w § 10 ust. 1 niezgodnego z prawdą.

W razie ujawnienia się roszczeń osoby trzeciej w zakresie bezprawnego naruszenia jej praw przez Klienta, zobowiązany jest on do podjęcia wszelkich starań aby usunąć skutki naruszeń.

 

§ 13

Wykonanie umowy sprzedaży

 

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sklepem następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 9 Regulaminu.

Po złożeniu Zamówienia Sklep niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sklep Klientowi j wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sklepu o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

W przypadku wyboru przez Klienta:

płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.

Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sklep w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.

Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski oraz Unii Europejskiej

Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

 

§ 14

Prawo odstąpienia od umowy

Produkty wykonane na zamówienie:

 1. Klient nie ma prawa do odstąpienia od zawartej ze Sklepem umowy sprzedaży wykonanego produktu, gdyż Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do Umowy:
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy

 

Produkty gotowe z oferty naszego sklepu:

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 3. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 7. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

§ 15

Reklamacja

 

Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

W przypadku wystąpienia wady zakupionego w Sklepie  towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Cywilny. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podany w niniejszym Regulaminie adres Sklepu.

Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

Czas rozpatrzenia reklamacji został określony w art. 561(5) k.c. będącym jednym z przepisów określającym zasady odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi i jest to 14 dni.

 

§ 16

Dane osobowe

 

Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

§ 17

Postanowienia końcowe

 

Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

W razie wyniknięcia sporu sądowego w związku z zawartą umową między Sprzedającym a Klientem wyłącznie właściwym do rozpoznania sprawy będzie Sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

W razie uznania którejkolwiek części Regulaminu za nieważną Regulamin obowiązuje w pozostałym zakresie a strony zobowiązane są do podjęcia negocjacji w zakresie uzgodnienia treści punktów uznanych za nieważne.